Date: 10-12-2010 to 11-12-2010

Venus: Chemistry Laboratory

Student Helpers and Experiments:

  Experiment Student Helpers
1. Fire Writing Koo Ka Wai (5D) & Wong Ho Pang (5D) DSC03s.jpg (64792 個位元組)
2. 白紙變彩紙  Mong Ka Man (5D), Tham Yan Ting Gladys (5D) & Wong Yuen Wa (5D) DSC05s.jpg (64004 個位元組)
3. Dry Ice Bubbling Chan Pui Ting (5D), Chung Lai Him  (5D), Hui Tan (5D)  & Ma Sin Man (5D) DSC12s.jpg (60872 個位元組)
4. 鍊金術 Lo Wai Ki (5D), Mak Chun Wing (5D), Mak Sze Man (5D) & Yang Chun Pong (5D) DSC18s.jpg (61683 個位元組)
5. The Blue Bottle Experiment & Changing Water to Orange Juice Chung Ho Man (4B), Chow Hoo Hin (4C), Lai Tsz Man (4C), Mok Hoi Yan (4C) & Wong Suet Ching Yuki (4E) DSC27s.jpg (71287 個位元組)
6. Chemistry Garden Hung Ka Kiu (5D), Li Lok Tin (5D),  Lo Lai Fong (5E) & Yip Tsz Fung (5E) DSC29s.jpg (64035 個位元組)

Photos:

DSC01s.jpg (66189 個位元組)    DSC02s.jpg (64685 個位元組)    DSC03s.jpg (64792 個位元組)    DSC04s.jpg (66262 個位元組)    DSC05s.jpg (64004 個位元組)    DSC06s.jpg (68561 個位元組)    DSC07s.jpg (43346 個位元組)

DSC08s.jpg (49242 個位元組)    DSC09s.jpg (38709 個位元組)    DSC10s.jpg (46911 個位元組)    DSC11s.jpg (61352 個位元組)    DSC12s.jpg (60872 個位元組)    DSC13s.jpg (62678 個位元組)    DSC14s.jpg (62924 個位元組)

DSC15s.jpg (48558 個位元組)    DSC16s.jpg (58857 個位元組)    DSC17s.jpg (59894 個位元組)    DSC18s.jpg (61683 個位元組)    DSC19s.jpg (59389 個位元組)    DSC20s.jpg (58378 個位元組)    DSC21s.jpg (40444 個位元組)

DSC22s.jpg (43084 個位元組)    DSC23s.jpg (47274 個位元組)    DSC24s.jpg (54412 個位元組)    DSC25s.jpg (53278 個位元組)    DSC26s.jpg (70302 個位元組)    DSC27s.jpg (71287 個位元組)    DSC28s.jpg (61459 個位元組)

DSC29s.jpg (64035 個位元組)    DSC30s.jpg (61649 個位元組)    DSC31s.jpg (56714 個位元組)    DSC32s.jpg (64251 個位元組)    DSC33s.jpg (62235 個位元組)    DSC34s.jpg (50093 個位元組)    DSC35s.jpg (55669 個位元組)

DSC36s.jpg (42745 個位元組)    DSC37s.jpg (58180 個位元組)    DSC38s.jpg (53476 個位元組)    DSC39s.jpg (55724 個位元組)    DSC40s.jpg (50774 個位元組)    DSC41s.jpg (56371 個位元組)    DSC42s.jpg (47920 個位元組)

DSC43s.jpg (47946 個位元組)    DSC44s.jpg (50060 個位元組)    DSC45s.jpg (68674 個位元組)    DSC46s.jpg (64627 個位元組)    DSC47s.jpg (66913 個位元組)